New Horizons – Active Age

    


Home
Partners
Background
Conferences
Pécs meeting
Guidelines
Manifesto
Dissemination
Products
Evaluation
Contacts

Az időskori tanulás új fogalmai”

 

A ... keretében nyílt vita zajlott az oktatás innovatív fogalmának fejlesztéséről, figyelembe véve az az innovatív munkaköröket és a rugalmas munkafeltételeket a szakmai élet és a nyugdíjazás közötti átmeneti időszakban

“Annak érdekében, hogy aktívan előre jelezhessük, irányíthassuk és felkészülhessünk a globalizáció és a gazdasági integráció, a technológia fejlődése, és a demográfiai növekedés következtében bekövetkezett változásokat, a munkaerőpiac nagyobb rugalmasságára, nagyobb arányú részvételre, élethosszig tartó tanulásra, és aktív munkaerő-piaci beavatkozásokra van szükség. Számos probléma fölmerült, mint a munka és az élet egyéb területei közötti egyensúly megteremtéséről folytatott vitának központi problémája, mint például az új, szabályostól eltérő foglalkoztatási módok, illetve a munkahely bizonytalansága elleni harc. A rugalmasságra való hajlandóság és az alkalmazkodókészség minden helyzetben támogatandó tulajdonságok. A pozíciók biztosságának elve helyett ma a foglalkoztathatóság előtérbe kerülése figyelhető meg. Az oktatás és az élethosszig-tartó tanulás kulcsfontosságú tényezők ahhoz, hogy ezek a célok megvalósuljanak” (idézet...)

Miközben szembe kell nézni a demográfiai változások következtében felmerülő problémákkal, fontos feladat egy az időskori produktivitás elősegítését célzó, átfogó, európai stratégia kidolgozása, mely nem csak a munkával töltött aktív időszak meghosszabbítását szolgálná, hanem egyéni igényekhez igazodó megoldásokat kínálna a megváltozott életstílusokhoz, különböző lehetőségeket nyújtva arra, hogy mindenki megtalálja a neki megfelelő egyensúlyt a jövedelemszerző munka és az önkéntes munka között az időskori igényekhez igazodva.

(Az élethosszig tartó tanulás, mint mechanizmus kihasználása a nyugdíjas korosztály által, eddigi életük átgondolásában, a jelen illetve jövőbeni céljaiknak megfogalmazásában.)

A hatékony anti-diszkriminációs és szociális védelmet nyújtó jogszabályok szükségességével nem csak az európai és nemzeti jogalkotóknak kell foglalkozniuk, hanem a társadalom minden szereplőjének tekintettel kell lennie a változásokra, amikor ezzel a témával foglalkozik, főleg:  

- az idősek, akiknek egyre gyakrabban kellene még időben tájékozódnia a munkával töltött időszak és a nyugdíjas időszak egyensúlyáról, az időnként megszakadó munkaviszonyok, és a hosszabb nyugdíjas évek miatt.

-  számos vállalat, akiknek előreláthatóan a szakképzett munkaerő hiányával kell a jövőben szembesülniük. Ezért számukra fontos, hogy a lehető legtovább megőrizzék a dolgozóikat, az emberi erőforrás fejlesztési stratégiák, és egészségmegőrző programokkal.

-társadalmi partnerek, akik kulcsszerepet játszanak az idősebb dolgozók, illetve a munka világán kívüli idősekre vonatkozó társadalmi jogok tiszteletben tartásával és kiszélesítésével.

-az önkormányzatok, akiknek megoldást kell találniuk a családok díszintegrálódásának erősödő tendenciájára, és a társadalmi kihívásokra a társadalmi kohézió új formáinak megteremtésével kell válaszolniuk.

(-  Egészségügyi és szociális ellátórendszerek fenntartói, akik az idősek számának növekedésében az egészségügyi, jóléti és szociális kiadások növekedésének a veszélyét látják, észre kell venniük, hogy az élethosszig tartó tanulásba való befektetés kiválthatja jövőbeni kiadások, mint például az egészségügyi vagy idősgondozás költségeinek egy részét, hiszen Európának egyre több 80 évig, vagy akár tovább is élő lakossal kell számolnia.)

Az “Új kilátások- Aktív Kor” című projekt keretében a jövőbeni oktatási koncepciókról tartott fórum fő témája az idősek különböző élethelyzeteinek igényeihez alkalmazkodó élethosszig tartó tanulás átfogó meghatározásának igénye volt, ami

-          hangsúlyt helyez az élettörténetre (életrajzra), az egyéni igényekre, a lehetőségekre, kilátásokra

-          támogatja a munkahelyek közötti rugalmas átmenet modelljeit, az életrajz sokszínűségén keresztül

-          a társadalom összes szereplője számára új felelősségvállalási mintákat alakít ki

-          az egymásrautaltság fogalmára alapozva dolgozza ki a generációk közötti tanulás új formáit

Az “időskori tanulás” európai vitájának elvei, az átmenet a szakmai élet, az önkéntes munka és a “kulináris???” tanulás között:

Az időskori tanulás tudományos, illetve gyakorlati megközelítése is arra törekszik, hogy az idősek képességeinek fejlesztését a különböző életszakaszok elméletének kontextusába helyezze. Ennek az új elméletnek a központi gondolata a generációk közötti komponens kell hogy legyen, valamint a termékeny időskor koncepciójának előtérbe helyezése, mely bizonyíthatja, hogy a (releváns, és időben megkezdett élethosszig tartó) tanulás hozzájárulhat a gazdasági jóléthez, és társadalmi folyamatok egészéhez

Ennek megvalósításához a felnőttoktatásban a paradigmaváltás szükséges, amelynek nagyobb hangsúlyt kell fektetnie a rugalmasságra, mely a különböző szakmai tevékenységek váltogatását teszi működőképessé. Ennek eredményei:

a) támogatásban fog részesülni az idősek munka és tevékenységpotenciáljának meghatározása és fejlesztése a foglalkoztathatóságuk növekedésének és védelmének figyelembe vételével

b)A szakmai előrejutáshoz és az élet területei közötti váltásokhoz szükséges alkalmazkodási készség fejlődése

c) Átjárhatóvá válnak a tanulás általános és szakmai szintjei, az intézményes és a kötetlen formában zajló tanulás, a különböző oktatási szektorok képzési formák közötti összeköttetések, átjárhatósága javulni fog

d) Olyan oktatási tevékenységek kifejlesztése melyek segíteni fogják az az időseket abban, hogy számítani tudjanak és reagálhassanak az őket érintő változásokra, valamint olyan készségekkel és információkkal látják el őket amilyenre szükségük, van

(e) az információtechnológia ebben betöltött szerepéről valamit ??.)

Új képzési elvek segíthetik az idősek alkalmassá tételét új szakterületek munkaköreinek betöltésére és új szakmai feladatok ellátására, képessé tehetik az idősebb korosztály képviselőit arra, hogy ki tudják aknázni a rugalmasabb modellből eredő, nagyobb mozgásterek nyújtotta lehetőségeket. Ez lehetővé fogja tenni:

a)      A második, vagy harmadik karrier kiépítésének lehetőségét, miközben elősegíti az egyén anyagi függetlenségét.

b)      a rugalmas foglalkoztatási modellek kihasználását, mely magában foglalhatja (a saját vállalkozásban történő munkavállalást, vagy) két, vagy több állás egyidejű betöltését

c)      a jövőbeni követelmények előrejelzését és a rájuk való felkészülést: a jövedelmet, az egészségi állapotot, a készségeket, a kapcsolatokat, a lakhatást, az elégedettséget stb. illetően

d)     (A vegyes korosztályú munkaerő előnyeinek, és annak az Európai Közösség szerte elterjedt rendelkezésnek a tudatosítását, miszerint tilos a kor miatti diszkrimináció alkalmazása a munkakeresőkkel, a gyakornokokkal, és dolgozókkal szemben)

e)      A dolgozói tapasztalatok értékesítése a dolgozó munkájának/ munkaviszonyának megszűnése után is

f)       Az egyéni felkészülés az idős korra és az öregedésre már a középkorúak körében felértékelődik

g)      Több lehetőség lesz arra, hogy az idősek integrálják tapasztalataikat a nyugdíjas éveikben vagy munkájuk megszűntével is, és továbbra is aktív szerepet töltsenek be a társadalomban.

h)       

 

A generációk közötti tanulást azért kell fejleszteni, mert:

 

a) ez biztosítja a generációk közti megértést, együttműködést és szolidaritást

b) fenntartja és fejleszti a családokat, közösségeket, lakóövezeteket

(Ennek a megközelítésnek az előnyei a következők:

·         Eltörli azokat a társadalmi struktúrákat, amelyek azt a tényt terjesztik, hogy az életkor kizárja az életkor mindkét szélső tartományában lévő embereket az élet fő tevékenységiből, nem tekintve őket a gazdaság és a társadalom közreműködőinek és ezért sokhelyütt „teherként“ jellemzik őket

·         A polgárok társadalmi felelősségvállalását segíti mivel az idősek képesek támogatni és gondozni a fiatalokat, miközben a fiatalok felismerik, hogy az idősek sérülékennyé válhatnak, és ahogy korosodnak egyre több törődésre van szükségük

·         Ez a társadalmi felelősségvállalás támogatja az olyan közösségeket, melyek segítik és elismerik minden tagjukat, megteremtve a kölcsönös bizalom és megértés kultúráját

·         Elismeri, hogy minden embernek igénye van a kölcsönösségre, a viszonzásra, akkor is, ha mára ennek a családokon belüli előfordulása lecsökkent

·         megmutatja, hogy minden csoport nyer az eszmecserén és ledönti az őket elválasztó, képzelt hatalmi határvonalakat)

Mint a képzési lehetőségek szereplőinek és egyben klienseinek, az időseknek tisztában kell lenniük a képzés új fogalmaival, ahhoz, hogy:

a)      Támogathassák az innovatív oktatás megtervezését és fejlesztését, a kulturális örökség, a kreativitás, a környezetvédelmi és a művészeti programok terén egyaránt.

b)      Megmutassák, az idős kor jelentős gazdasági faktor

c)       Felgyorsítsák az innovatív foglalkozási területek, és gazdasági tevékenységek területeinek a hozzáférhetőségét a harmadik korosztály számára

 

Az időskori tanulás jövőbeni rendszeres támogatásának követelményei:

 

Az európai oktatási és képzési elveknek azzal kell  erősítenie a „tanulás a társadalmi kontextusban” újraértékelését és támogatását, hogy a foglalkoztatáson kívüli, gyakorlathoz kapcsolódó tanulást, mint a fejlődés lehetőségét ismerik el. Ennek használata és hatása így új megvilágításba kerül:

 

·         A foglalkoztathatóság és a cselekvőkészség nő, abban az esetben, ha kilátás van a munkahely megtartására, a munka világába való visszatérésre, és az olyan tevékenységek megtervezése és fejlesztése, melyek képesek jövedelmet biztosítani az egyén számára (pl.: a szakmai tudás és készségek összehangolásának új módszerei által)

(A munka-orientált képzés biztosítása hasznos, ha, az megfelelően kielégíti az idősebb munkaviszonyban állók és a munkanélküliek igényeit)

 

·         A különböző munkahelyi szerepek közötti átállási időszakok áthidalódnak, és bizonyos szakmai tevékenységek egyidőben jelen lehetnek (pl.: munkahelyi és állampolgári tevékenységek)

·         Növekszik a generációk közötti munkahelyi tapasztalatok átadása csakúgy, mint a társadalmi színtéren és az önkéntes munka kontextusában szerzett tapasztalatok átadása

·         A regionális szinten zajló tanulás megszervezése szükségessé teszi a megfelelő struktúrák és helyszínek, hálózatok, és együttműködési formák megtervezését és kialakítását

 

Szükség van arra, hogy az európai oktatási és képzési rendszerek esélyt teremtsenek a tanulásra az innovatív munkakörökben, szorosan kapcsolódva az új társadalmi kihívásokhoz:

 

Speciális társadalmi elvárások esetén:

 

  • A fiatal, hátrányos helyzetű iskolaelhagyók felkészítése és kvalifikációja során; a kulcsszó: az “munkahelyi-alkalmazkodás”; a bevándorlók integrálása; szociális körülmények miatti sürgős segítségnyújtás (fiatal felnőtteket érintő, családi problémák, adósságkezelés, szociális tanácsadás, gondozási támogatás)

 

  • Az új szociális szférákban: a család és a szakmai élet összeférhetősége; idős–barát közösségek

 

  • a közös állampolgársághoz kapcsolódód témákban—kulcsszó “generációk közötti önkéntes szolgálat”. (A viszonosság elv szintén releváns ebben az aspektusban és fejlesztésre szorul a “time banking” mozgalmon keresztül (a résztvevők időt “tesznek be” a bankba, és gyakorlati dolgokban, abban az időben segítséget nyújtanak másoknak, illetve “levesznek” időt, amikor maguknak van szükségük valamire)

 

  • Új vállalati feladatkörökben, iskolákban, egyéb oktatási/ kulturális szervezetekben: (“demográfiai tanácsadó”, “művészetközvetítő, “konfliktuskezelő”, ifjúsági tréner/mentor”, idős médiaoktató”, “családsegítő”....)

 

 

A társadalmi szövetségek kialakulása elősegíthetné a kreatív megoldások kifejlesztését az idősebb korosztály tapasztalatainak kihasználására, alternatív foglalkoztatási formák keretében. Ez azt fogja eredményezni, hogy:

 

-                     A cégek nagyobb arányú bevonása az önkéntes munka különböző formáinak kidolgozásába, az úgynevezett “vállalati önkéntes munka” megvalósításába

-                     Társadalmi partnerek bevonása önkéntes munka projektekbe, az olyan különböző szinteken történő intézkedések összehangolásának érdekében, amelyek az idősek foglalkoztatását hivatottak elősegíteni

-                     Olyan helyi szintű partnerkapcsolatok támogatása, melyek a generációk közötti szolidaritás elősegítésének jegyében, az időseket újabb társadalmi feladatokkal látnák el

 

(Minden résztvevővel elfogadtatni azt a tényt, hogy az időben és anyagilag gazdaságos oktatási lehetőségek kialakítása nem egyedül az államilag támogatott oktatási szektorok, feladata, hanem mindenkié

Az önsegítő, és a közösségi kezdeményezések bátorítása és fejlesztése, ott, ahol az lehetséges és kívánatos)

-                      

Az egyéni fejlődés fogalmának holisztikus megközelítse lehetővé kell hogy tegye olyan munkafolyamatok kidolgozását, melyek képesek a motiváció fenntartására a különböző életszakaszokon keresztül. Ezért kilátás van:

 

-                     Folyamatos karriertervezés, a rugalmas munkaidő, az átképzés vagy a munkából való kiléptetés modelljeinek elterjedésére

 

-                     Olyan alternatívák kialakítása melyek során a szükséges kvalifikációk a kellő időben szerezhetőek meg, ellentétben azzal a néhány EU tagországban elterjedt gyakorlattal, melyben bizonyos végzettségek csak fiatalok számára elérhetőek, és úgy tekintenek rájuk, mintha azok az ember élete végéig érvényes és alkalmazható tudást nyújtanának

 

-                     A tudásmérés során a tapasztalati tudást kombinálása a tanulási tartalmakkal

-                     Munkahelyi képzési modulok kidolgozása az átállásra való felkészítésben

 

(Lehetséges megoldás lenne egy “útlevélhez hasonló dokumentum bevezetése az idősebb korosztály tagjainak, ami a potenciális munkaadóknak, oktatóknak, közösségi és önkéntes munkaszervezőknek nyújtana segítséget azzal, hogy rögzíti a tulajdonos élete során elért releváns eredményeit. Ez az előzetes tapasztalatok, a különböző területeken szerzett készségek, jártasságokat dokumentálna, valamint a jövőre vonatkozó terveket, aspirációkat, és a jövőbeni motivációt is.)

 

Az egyén fejlesztésének új stratégiái, várhatóan vegyes korosztályú csoportok bevonásával és

 

-                     A “tandem” a coaching” és a mentor modellek hasznosítása a produktivitás növelésében

 

-                     A tudásátadás és tapasztalatátadás, vegyes korosztályú csoportokban, új modellek alapján főleg a tréning szakaszban (kulcsszó: tandem)

 

-                      A tudás és tapasztalatátadás a kombinálása a fokozatos nyugdíjazás modelljével

 

Az új tanterveknek figyelembe kell venniük az idősek felé támasztott követelményeket, az idősek potenciális alkalmasságát alternatív szakmai tevékenységek befogadására, ezeket a készségeket fejleszteni kell, és hitelessé tenni a következő intézkedések által:

 

·         Integráció különleges igények figyelembevételével, például bevonás közösségfejlesztő projektek előkészítésébe/ segítésébe

·         Felkészülés az új életszakaszokra például az átállással kapcsolatos munkahelyi tréningeken

·         Támogatás nyújtása a változás, krízis és az újragondolás időszakaiban

·         Az önkéntes szektor új feladataira való felkészülés, főleg szociális és konfliktuskezelés terén

·         Speciális didaktikai tudás tanítása, pl.: “tréner tréning” keretében, generációk közötti tanulás elősegítése

(EU szerte elfogadott érett korúaknak szóló “útlevél”)

 

A foglalkoztatáson kívüli, informális tanulási folyamatokban szerzett egyéni fejlődés meghatározásának, értékelésének és ezen egyéni képességek használatának magában kell foglalnia:

 

·         Olyan eszközök létrehozását és használatát, amelyek képesek mérni és igazolni készségek meglétét

·         Az informális helyzetekben elsajátított tudás felmutathatóvá és tanúsíthatóvá tételét, Europass, vagy a Weiterbildungspass rendszereken keresztül

·         Az aktív állampolgári feladatok ellátása során megtanult készségek és ismeretek explicit meghatározását és elismerését

(Bizonyos időszakos munkakörre korlátozódó készségekkel együtt, az általános készségek (alap vagy kulcskészségek) fejlesztését és naprakésszé tételét)

Következtetések

 ? Itt szükség van egy részre, hogy visszatérjünk a demográfiai kihívásokhoz, és az EK Zöld Könyvére, hogy befejezzük a dokumentumot, és összegezzünk és megfogalmazzuk a következő lépéseket

 


-                     Definition and employment of skills acquired during the active citizenship

Home | Partners | Background | Conferences | Pécs meeting | Guidelines | Manifesto | Dissemination | Products | Evaluation | Contacts

 Layout: Arthur T. King
Mail: [ProjektEmail].
2007.03.03.